Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Privacyverklaring

Privacybeleid en disclaimer

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van beroepsfotografen.be vzw, met maatschappelijke zetel in de Willebroekkaai 37 in 1000 Brussel, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0408.556.773 en vertegenwoordigd door sectorcoördinator Mieke Coppieters. Contact opnemen kan via telefoon +32 496 71 10 59 of fotografen@unizo.be.

beroepsfotografen.be vzw is de beroepsorganisatie voor de professionele fotografen uit de sectoren portret, reportage, huwelijk, publiciteit, industrie en handel. Zelfstandige fotografen en studenten uit België en Nederland kunnen aansluiten. Naast de syndicale belangenbehartiging organiseert zij workshops, bijscholingsinitiatieven, ervaringsuitwisselingen en studiereizen.
De kwaliteitsverhoging, de promotie van de fotografie en de collegialiteit tussen vakfotografen staan daarbij voorop. Met al uw vragen kan u steeds terecht op het nationaal secretariaat op nummer +32 496 71 10 59 of via e-mail aan fotografen@unizo.be.

broepsfotografen.be vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy. Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt beroepsfotografen.be vzw zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Deze privacyverklaring kan op elk moment door beroepsfotografen.be vzw worden gewijzigd. Raadpleeg haar daarom regelmatig.

Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Reden van verwerking

beroepsfotografen.be vzw verwerkt de door jou meegedeelde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden op berichtgeving vanwege beroepsfotografen.be vzw en ingeval van deelname aan activiteiten, met het oog op onderlinge netwerking. Deze gegevens zullen voor de duur van het lidmaatschap bijgehouden worden.

Na beëindiging van het lidmaatschap, zullen de gegevens automatisch worden verwijderd na drie jaar (met uitzondering van de boekhoudkundige gegevens die bewaard worden overeenkomstig de Boekhoudwet). De verwerking gebeurt o.a. maar niet uitsluitend voor: (a) het organiseren van activiteiten, opleidingen en reizen, (b) het aanbieden van producten of diensten van beroepsfotografen.be vzw, (c) het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketingmateriaal en andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn, (d) het informeren van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband, (e) het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en (f) het doen van prospectie voor nieuwe leden.

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens van leden ligt in de overeenkomst die u bent aangegaan met beroepsfotografen.be vzw (door betaling van het lidgeld) voor het verstrekken van één of meer van haar diensten, activiteiten of producten, en de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die u zo aan beroepsfotografen.be vzw hebt gegeven om de door u meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in kader van de uitvoering van de overeenkomst.
De gegevens van niet-leden met interesse in beroepsfotografen.be vzw kunnen verwerkt worden om op de hoogte gehouden te worden van relevante activiteiten van beroepsfotografen.be vzw conform het gerechtvaardigd belang. Hier geldt een maximum bewaartermijn van 3 jaar.

Niet-leden hebben binnen deze driejarige bewaartermijn altijd de mogelijkheid om bij eenvoudige wilsuiting hun gegevens te laten verwijderen. De (potentiële) leden hebben hierbij ten allen tijde het recht om een beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Europese en Belgische wetgeving. Dit kan op eenvoudig verzoek mits e-mail aan fotografen@unizo.be. Evenwel dienen leden te beseffen dat bij de vraag om hun persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze communicatie, dit de effectiviteit van hun lidmaatschap kan beïnvloeden, o.m. gezien zij daardoor geen gepersonaliseerde berichten meer kunnen ontvangen.

Gezien de netwerkfunctie van beroepsfotografen.be vzw aanvaarden de (potentiële) leden dat de door hen verstrekte gegevens worden overgemaakt aan de overige aanwezigen van de door hen bijgewoonde activiteiten. Op deze wijze bevorderen zij immers mee het netwerken tussen alle leden van beroepsfotografen.be vzw. In kader van de werking van beroepsfotografen.be vzw is het mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners of bij beroepsfotografen.be vzw aangesloten organisaties indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden. Met deze partijen maakt beroepsfotografen.be vzw de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

beroepsfotografen.be vzw geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd afgesloten. Tijdens de activiteiten garandeert beroepsfotografen.be vzw dat de verstrekte gegevens niet aan andere derden dan de overige aanwezigen op de activiteiten zullen overgemaakt worden. Aangezien de gegevens door de aanwezigen zelf worden verstrekt, kan beroepsfotografen.be vzw de juistheid daarvan niet garanderen, noch kan beroepsfotografen.be vzw op enigerlei wijze aansprakelijk worden geacht voor de verspreiding van deze gegevens door andere deelnemers.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die beroepsfotografen.be vzw van u ontvangen heeft. U kan hiervoor contact opnemen met de organisatie via fotografen@unizo.be of telefoon +32 496 71 10 59.

Klachten en datalekken

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of een datalek wil melden dan kunt u hierover direct contact nemen met beroepsfotografen.be vzw zodat de klacht of het datalek kan opgelost worden. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

Het gebruik van beeldmateriaal

Bij elke activiteit van beroepsfotografen.be vzw waar foto’s worden genomen, is er een kennisgeving dat wie niet wenst dat zijn/haar foto(‘s) publiekelijk verspreid worden dit uitdrukkelijk kan melden aan de fotograaf en organisator. Er zal toegezien worden op een minimale verspreiding van gerichte beelden. Niet gerichte beelden kunnen wel publiek verspreid worden. Hoewel de organisatie de nodige technische maatregelen zal nemen om het beeldmateriaal te beveiligen, vestigt zij er de aandacht op dat de organisatie niet kan instaan voor mogelijke verdere verspreiding van het beeldmateriaal.

Specifieke privacy richtlijnen in kader van de websites van beroepsfotografen.be vzw

Het gebruik van “cookies” (ontvanger)

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Mozilla Firefox® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics (ontvanger)

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds het secretariaat van beroepsfotografen.be vzw raadplegen.
de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal beroepsfotografen.be vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

beroepsfotografen.be vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren via webmaster@beroepsfotografen.be of via het nationaal secretariaat fotografen@unizo.be. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

beroepsfotografen.be vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

beroepsfotografen.be vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. beroepsfotografen.be vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

 

Wijziging datum en locatie van de opleiding

Per opleiding stelt beroepsfotografen.be een minimum aantal deelnemers vast.  Beroepsfotografen.be behoudt zich het recht voor een opleiding niet te laten doorgaan of de datum of locatie te wijzigen, indien het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt.  Beroepsfotografen.be zal de deelnemer/aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en samen met de deelnemer/aanvrager een gepaste oplossing zoeken. (vb. andere datum voorstellen).   Indien geen passende oplossing werd gevonden, dan zal beroepsfotografen.be het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug vergoeden aan de deelnemer/aanvrager.

Het terug te storten bedrag kan nooit meer bedragen dan het reeds betaalde inschrijvingsgeld.  De deelnemer/aanvrager kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Annulering door de aanvrager

(a) Ingeval van een open opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Bij annulering door de aanvrager en/of deelnemer om eender welke reden vindt geen terugbetaling van het inschrijvings-en cursusgeld plaats.   De aanvrager is ten allen tijde gerechtigd om een vervangende deelnemer te laten deelnemen.   De aanvrager dient wel vooraf schriftelijk te melden aan beroepsfotografen.be wie de vervangende deelnemer is.

Indien de aanvrager geen vervangende deelnemer kan laten deelnemen, dan kan een inschrijving door de aanvrager/deelnemer uitsluitend worden geannuleerd d.m.v. een aangetekend schrijven, met inachtneming van de annuleringskosten zoals vermeld onderaan.
(zie lager)

(b) Ingeval van een e-learning opleiding, cursus, seminarie, webinar, workshop of enige andere dienst die op het e-learning platform door VdP wordt aangeboden :
Deze kan in geen geval worden geannuleerd en niet worden terugbetaald.  De voorafbetaling heeft dan immers reeds plaatsgevonden en met toegang tot de academie van beroepsfotografen.be e-learning dienst(en) werd immers reeds verleend aan de Aanvrager.

Paswoorden zijn steeds persoonlijk en zijn NIET overdraagbaar. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding aan VdP ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht van VdP om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Bij annulering van open opleidingen, zullen de hierna genoemde annuleringskosten steeds aangerekend worden aan de deelnemer, onverminderd en bovenop het recht op schadevergoeding conform de artikelen A en B.

  • bij annulering binnen een periode van zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is het volledige inschrijvings-en cursusgeld verschuldigd.
  • bij annulering binnen een periode van twee (2) weken tot zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is 50% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • bij annulering binnen een periode, vroeger dan 4 weken voor aanvang van de opleidingsdatum, wordt er geen annuleringskosten aangerekend, mits er een vervangende deelnemer is.

Indien de volledige betaling reeds had plaatsgevonden, zal beroepsfotografen.be het restant terugstorten naar de aanvrager/deelnemer, binnen de 14 kalenderdagen na de schriftelijke bevestiging van de annulering.

Voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend, het moment waarop beroepsfotografen.be het bericht van annulering heeft ontvangen via aangetekend schrijven of mail fotografen@unizo.be.. Beroepsfotografen.be zal de annulering schriftelijk bevestigen.

 

GDPR / AVG nieuwe privacywetgeving

Wil je nog op de hoogte blijven?

Zoals u ongetwijfeld reeds hebt vernomen treedt vanaf 25 mei de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. Hierdoor worden uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd.

Bij beroepsfotografen.be gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Daar hebt u een goed gevoel bij en wij ook.
Als lid, maar ook als occasioneel geïnteresseerde, hebben we u via onze nieuwsbrief steeds op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen onze vereniging.
Die band met u willen we blijven onderhouden. In de toekomst willen wij u graag verder informeren over onze acitiviteiten en acties.

Heb je nog steeds interesse om onze nieuwsbrieven en mailings vol met kansen om bij te leren, te netwerken en goede deals te sluiten, te ontvangen? Wil je op de hoogte te blijven van onze events, acties en relevant nieuws?

Maak hieronder je keuze of je onze nieuwsbrieven nog wil ontvangen.

Nieuwsbrief Keuzeformulier

Blijf op de hoogte: maak je keuze

Vul onderstaand formulier in om je keuze te bevestigen:

CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.

© 2023 beroepsfotografen.be vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

beroepsfotografen.be vzw 

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

Tel. + 32 496 71 10 59

fotografen@unizo.be

BTW BE 0408.556.773

fotografie - beroepsfotografen

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>